Főoldal megjelenítése Főoldal megjelenítése E-mail nekünk!

 

BÁZIS ISKOLÁINK

Kulcsár Mihályné már több évtizede oktatja komplex mozgásterápiás módszerét pedagógusoknak, Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelõzésére és oldására címmel. A saját és a módszerrel dolgozó kollégák tapasztalatai igazolták, hogy a rendszeresen végzett terápia hatásos, megelõzhetõ illetve korrigálható vele a tanulási nehézség. Több oktatási intézménnyel sikerült megállapodást kötni „bázisiskola” illetve „referencia intézmény” címmel, ahol a tanfolyamot végzett pedagógusok napi rendszerességgel végzik a mozgásos feladatokat a tanulókkal. A rendszer nyitott, szívesen vesszük további intézmények jelentkezését is.

 

Dunaszerdahely

Pálmonostora

Tabajd

 

 


Dunaszerdahely

 

A dunaszerdahelyi, magyar tannyelvû Vámbéry Ármin Alapiskola néhány lelkes pedagógusa 2012 októbere folyamán, egy hatvanórás tanfolyamon vett részt, mely a tanulási nehézségek megelõzésére és oldására adott útravalót. A módszert Kulcsár Mihályné, Pannika néni dolgozta ki: Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelõzésére és oldására címmel. A tanfolyamon résztvevõ pedagógusok nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be az egyes gyakorlatok elvégzésébe, hiszen az utóbbi felgyorsult idõben egyre több a szorongó, nehezen író, olvasó, figyelemkoncentrációs zavarral küzdõ gyermek, akiken ezzel a módszerrel segíthetünk.
A tanfolyam vezetõje, aki pedagógusként maga is sokszor találkozott, s találkozik a mai napig is ilyen gyermekekkel, segítõkezet nyújt a pedagógusoknak többéves tapasztalatával a gyermekek fejlesztésében.
2012. 10. 01-én a Wámbéry Ármin Alapiskola és a Tanulás öröm is lehet társulás együttmûködési megállapodása alapján az iskola alsó tagozatának több pedagógusa vállalta, hogy bevezetik a komplex mozgásterápiát a minden napi tevékenységük közé. A feladatsorokat Kulcsár Mihályné állította össze, aki vállalta, hogy minden hónapban õ vagy munkatársai megnézik a gyerekek mozgását és segítenek a pedagógusoknak a következõ hónap gyakorlatsorának elõkészítésében.
 
Iskolánk 14 pedagógusa elvégezte a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelõzésére és oldására címû, Kulcsár Mihályné neurópedagógus által kidolgozott komplex mozgásterápiát.
Nagyon sok új, hasznos dolgot tanultunk, amit kamatoztatni szerettünk volna, hogy gyermekeink könnyebben sajátítsák el az iskolai tananyagot.
A tanfolyam ideje alatt kikristályosodott számunkra, hogy jobb eredmények csak az idegrendszer fejlõdésében levõ hiányosságok pótlásával érhetünk el, amelynek alapja a mozgás.
Iskolánk bázisiskolává vált.
A tanfolyamot végzett pedagógusok osztályaikban elkezdték a csoportos feladatok végzését a testnevelés órákon és reggelente, a szülõk és igazgatónk beleegyezésével, támogatásával.
Minden hónapban egy szakmai napon Pannika néni ellenõrzi a gyakorlatokat, útmutatást ad a következõ hónap gyakorlataihoz.
Már az elsõ hónap elteltével javulás mutatkozott a gyerekek magatartásában, az írás, olvasás, számolás terén is.
Mivel a végzett munka meghozza gyümölcsét, továbbra is nagy lelkesedéssel végezzük a terápiás feladatokat.
2013. január 10-én meglátogatott bennünket Pannika néni, Kati néni és Misi bácsi, hogy megnézzék, hogyan végzik diákjaink az általuk javasolt gyakorlatokat az egyes osztályokban. A gyerekek örömmel mutatták meg, mit tudnak, s lelkesen figyelték a következõ hónapra elõirt gyakorlatok sorrendjét. Errõl az alábbi képek is tanúskodnak.
Pannika néniék megdicsérték a gyerekeket, mert maradéktalanul elsajátították az elõirt mozgásgyakorlatokat.
2013.február 7-én a tornateremben került sor a 2. közös összejövetelre Pannika nénivel és Misi bácsival.
Tanulóink nagy lelkesedéssel mutatták be a 2. hónap elsajátított gyakorlatait. Lemérhetõ náluk a fejlõdés, akár a magaviseletükben, akár a tanulásban. Sokkal magabiztosabbak, ügyesebbek, kitartóbbak, mint az elõzõ idõszakban. Szebben írnak, olvasnak, számolnak.
Nagy öröm ez számunkra, hiszen közös mottónk: „A tanulás öröm is lehet!”
Pannika néni ismét megdicsért bennünket, mert diákjaink példásan, magabiztosan végezték az egyes gyakorlatokat. A jó hangulatról a képek is tanúskodnak.
Csak így tovább gyerekek, meghozza gyümölcsét kitartásotok, meglátjátok!- biztatta a gyerekeket Pannika néni.
A gyakorlatok bemutatása után a pedagógusokkal szakmai tanácskozásra került sor, mely nagyon jó hangulatban telt. Késõ délutáni órákban vettünk búcsút egymástól, a következõ közös összejövetelre márciusban kerül sor.
Ismét eltelt egy hónap, s Pannika néniék ismételten meglátogattak bennünket, 2013.március 21-én, csütörtökön.
Tanulóink szépen, pontosan végezve a kitûzött gyakorlatokat, pontosan az elõírtaknak megfelelõen teljesítettek.
Pannika néni megdicsérte a gyerekeinket lelkesedésükért, magatartásukért. A pedagógusoknak gratulált az elért eredményekhez. Minden pedagógus tudatában van annak, hogy mindezt gyermekeink fejlõdése érdekében teszi.
A szakmai napon részletesen megbeszéltük az egyes osztályokban felmerülõ problémákat. Örülünk az elért eredményeinknek, minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy még jobbak lehessünk. Nagyon szépen lemérhetõ diákjainknál a fejlõdés az egyes tantárgyaknál, ami természetesen a naponta lelkiismeretesen végzett mozgásgyakorlatok eredménye.
Köszönjük Pannika néni segítségét!
 
A Vámbéry Ármin AlapiskolábanDunaszerdahelyen a 2014/2015-ös tanévben is mindennapjaink részévé vált a Kulcsár Mihályné, Pannika néni -féle komplex mozgásterápiás gyakorlatsorok végzése.
A gyakorlatsort igyekezünk rendszeresen beiktatni a napjaink egyes szakaszaiba, tanítási óráktól, szervezettségtõl függõen. Vannak napok, mikor a tanulók korábban érkeznek az iskolába, hogy elvégezhessék a gyakorlatsort. Sokuknak felüdülést jelent. Általában négyhetente tanítjuk be az új mozgáselemeket, attól függõen milyen szinten sajátították el az elõzõ hetek fejlesztõ gyakorlatait. A tanulóink zöme érzi a mozgás jótékony hatását, kívánságuknak eleget téve, próbáljuk mindig beiktatni az írásbeli felmérõk elõtt is, hiszen már tapasztalták, hogy a gyakorlatok elvégzése után könnyebben megy a gondolkodás is. Ezen kívül hatékonysága megfigyelhetõ a tanulóink magatartásában, tanórai teljesítményükben, valamint elszántabbak a tanulási nehézségeik leküzdésében. A terápia hatására fejlõdik az önbizalmuk, amely elõsegíti a további célok elérését.
Számos területen pozitív eredményeket sikerült elérnünk:
Olvasásproblémával küzdõ tanulóknál javult az olvasás készsége, csökkent a hibák száma, minimalizálódott a „félreolvasás”. Több tanulónál a szövegértés is sokat fejlõdött, valamint a memorizálás terén is pozitív változásokat lehet tapasztalni. A 7. hónap gyakorlatsoraiban megtalálható papagájjátékot imádják a gyerekek, igyekeztünk nyelvtörõket, közmondásokat, minél érdekesebb szövegeket memorizálni. A 8. hónap gyakorlatai között, szintén kedvenc a magánhangzók hangoztatása a pedagógus által meghatározott szavakban, szókapcsolatokban, fõként, ha róluk szól.
Írásproblémával küzdõ tanulóknál csökkent a helyesírási hibák száma. A dyslexiás tanulók jobban odafigyelnek az ékezetek és írásjelek alkalmazására, mivel magukat ellenõrizve észreveszik a hiányosságokat és pótolják. Valakinél olvashatóbbá, rendezettebbé is vált az írás külalakja.
Figyelemzavarral küszködõ gyermekeknél, nõtt a koncentráló képesség, valamint megtanulják kontrolálni aktív impulzusaikat.
Mozgásfejlõdésükben elmaradt gyerekeknél hasznos a kitartást igénylõ erõfeszítés. A vékonyka gyerekeknél ezek a mozgások megerõsítik az izomzatot, az egyensúlyrendszert pontosítják, szabályozzák a testtartást, és összehangolják az érzékszervek mûködését.
A mozgásfejlesztést addig folytatjuk, amíg a gyermek eléri a korának megfelelõ mozgásfejlettségi szintet, utoléri társait, illetve saját magát.
A foglalkozások alatt a gyerekek jól érzik magukat, felszabadultabbak, örülnek a mozgásnak, sokat nevetnek. Néhány gyerek számára minden új gyakorlat egy kihívás, melynek leküzdése örömmel, büszkeséggel tölti el õket. Ezért is érdemes ezt csinálni!A Pannika nénivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, minden találkozás alkalmával megbeszéljük az esetleges kérdéseket, valamint azt is, hogy mire kell még odafigyelnünk a gyakorlatok végzése közben. Megvitatjuk tapasztalatainkat, megfigyeléseinket.
Köszönet Kulcsár Mihályné Pannika néninek a sok segítségért, útmutatásért, tanításért! Szeretnénk, ha minél gyakrabban, s persze minél tovább tudna bennünket segíteni. Köszönjük az önzetlen, odaadó munkáját a gyermekeink, magunk és a szülõk nevében is.

 

A DUNASZERDAHELYI VÁMBÉRY ÁRMIN ALAPISKOLA PEDAGÓGUSAI NEVÉBEN Fehér Zsanett, Vörös Mária és Bugár Edit pedagógusok
 
 

 

 

 

Pálmonostora

 

 

Pálmonostora
A Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola, együttmûködési megállapodást kötött 2015. október 01-én, Kulcsár Mihályné fejlesztõpedagógussal, a módszer kidolgozójával, melynek értelmében iskolánkban, naponta elvégezzük alsós tanulóinkkal a mozgásterápiás feladatokat.
 

 

 

Mozgásfejlesztés

 

Pálmonostorai iskola 2016/17-es tanév végi beszámolója

 

 

Az iskola együttműködési megállapodást kötött 2015. október 01-én, Kulcsár Mihályné fejlesztőpedagógussal, a módszer kidolgozójával, hogy iskolánkban

irányításával, naponta elvégezzék az alsós tanulók a mozgásterápiát. A fejlesztő tornára minden a reggel fél 8-as időpontban került sor. Beépült a gyerekek

mindennapjaiba. A feladatokat többnyire szívesen végezték, ráhangolta a gyerekeket a napi munkára, építette a közösséget, oldottabban, frissebben kezdtek a

tanuláshoz.

 A Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola, a 2016./2017.tanévben folytatta a 2015. 01-én megkezdett alsós tanulók mozgásfejlesztő tornáját, melyen a

2.-4. osztályos tanulók vettek részt. A 2016/17-es tanévben újabb csoportok csatlakoztak a mozgásfejlesztő foglalkozásokhoz, a tanévet kezdő 1. osztályos

tanulók, ill. a község óvodás (középső és nagycsoportos) csoportja kezdhette meg a mozgásfejlesztő foglalkozásait, Kulcsár Mihályné, Pannika vezetésével,

irányításával és Győriné Farkas Anna felügyeletével a fejlesztő torna levezetőjével, melyben pedagógusaink is aktívan bekapcsolódtak.

 

  

Résztvevő osztályok, csoportok:

 

osztály


 

csoportos mozgásfejlesztésen résztvevők száma

 

ebből: SNI

 

BTMN

 

2-4.

 

36

 

3

 

11

  1.  

    és óvodás csoport

     

 

28

 

 

1

 


 

1

 

 

1

 


 

5

 

 

összesen

 

 

64

 

 

5

 

 

17

 

 

Pedagógusok észrevételei, tapasztalatai:

Beszámoló (óvoda)

 

 

A csoportos mozgásterápiát 2016/2017-es nevelési évben kezdtük meg intézményünk nagy-középső csoportos gyermekeivel, kezdetben 21, év végére 22 fővel.

A terápia kidolgozójával, Kulcsár Mihálynéval, havi rendszerességgel konzultáltunk. Minden hónapban személyesen eljött a helyi általános iskolába, ahol az

első osztályosokkal közösen bemutattuk az adott hónapban gyakorolt mozgásterápia feladatsorát. Megbeszéltük a tapasztaltakat, majd minden alkalommal

közösen átnéztük a következő hónap feladatsorát. A kezdeti nehézségekben nagy segítséget nyújtott Győriné Farkas Anna, akihez bátran fordulhattunk

kérdéseinkkel és rendszeresen heti 1 alkalommal a fejlesztő mozgást az iskola tornatermében az 1. osztályosokkal együtt végeztük vezetésével, felügyeletével.

Az év során lehetőségem volt elvégezni ’A tanulás öröm is lehet’ tanfolyamot, ahol elsajátítottam a terápia elméleti és gyakorlati ismereteit. Ezután

hatékonyabban és magabiztosabban voltam képes végezni a csoportos terápiát a gyermekekkel. 

A terápia hatására a legtöbb gyermeknél számos pozitív változás következett be. A feladatsor végrehatása, gyakorlása alig vett igénybe 15-20 percet, így a mindennapokba jól beilleszthető volt. A gyermekek kedvelt tevékenysége, lételeme a mozgás. Általa sikerült a leghatékonyabban, legközvetlenebb módon hatni idegrendszerükre. Több kisgyermeknél érzékelhető a közérzetükben, magatartásukban bekövetkezett pozitív változás. Korábban nyüzsgő, túl mozgékonyság szembetűnően enyhült. Voltak kisgyermekek, akiket a terápia kezdetén görcsös mozgás jellemzett, a hónapok előrehaladtával ez a merevség oldódott. Fejlődött nagymozgásuk, térérzékelésük, egyensúlyérzékük, finommozgásuk. Értelmi képességeik nagymértékben fejlődtek; figyelmük koncentráltabbá vált, emlékezetük, gondolkodásuk fejlődött. A mozgásterápia fejlesztő, jótékony hatása nemcsak a gyermekek mozgásában, hanem egész személyiségük pozitív irányú fejlődésében is megmutatkozik.  

Dóczi Olga óvodapedagógus

 

1. osztály 

Az első osztályosok 6 fős csoportban végzik a tornát.  

A tanév első negyedéve óta sokat fejlődött figyelmük tudatossága, tartóssága. Különösen igaz ez a két, problémákkal küzdő tanulóra. Az ő figyelmük tartóssága mindössze pár perc volt, könnyen elterelődött, gyakran kiléptek a feladatból. Mostanra 10-15 perces önálló munkára képesek. 

A betűk rögzítésével kettőjüknek volt a legtöbb gondja. A kezdeti nehézségek után, XY kisfiú egyre jobban tudta azokat rögzíteni (pedig a betűk számának

növekedésével aggodalmaim is egyre nőttek). Időnként keverte és tévesztette is azokat, de ezek a problémák egyre ritkábban fordulnak elő. 

A tájékozódás saját testen, síkban és térben szintén sok gondot okozott 2 főnek (1 kislány, CY és 1 kisfiú XY). Mára ebben is jelentős fejlődést figyeltem meg.

 

  Három tanulónál komoly gondok voltak a beszédértéssel. Egyiküknél határozottan érzékelhető az előrelépés (XY). 

Finommozgások tekintetében 3 tanuló ( 1 kislány (CY) és 2 kisfiú (XY) és( DF) nagyon nehezen indult. DF most a legpontosabban és legszabályosabban író

tanuló. Noha XY teljesítménye (figyelme és fáradtsága függvényében) változó, vonalvezetése, betűformái szépen alakulnak, munkái elfogadhatóak,

rendezettek. CY lassan, más ütemben halad a betűtanulással és írással, de az ő vonalvezetése is egyre biztosabb, pontosabb.

 

  Számolási készségük alakulásáról elmondhatom, hogy (DF) gondokkal küzdött az első félévben, most azonban már a 10-es számkör átlépésével is könnyedén

számol.

 Mozgáskoordinációja CY látványosan fejlődött, XY-é kevésbé (ő súlyos mozgáskoordinációs problémákkal küzd). Testnevelés órán CY mozgása

összerendezett, a feladatokat pontosan ismétli, végrehajtja, XY-nak, még ebben fejlődnie kell.

 

Összegezve: XY-nál az említett területek mindegyikén érzékelhető jelentős fejlődés. CY-nál lassabb ütemű, de folyamatos ,DF-nél a finommotorika és a

számolási készség terén kiugró fejlődés látható.  Minden tanulónál tapasztalható a gondolkodásban, a megfigyelések pontosságában, a kivárás, kitartás

képességében a fejlődés.

 

2. osztály

Év eleje óta a gyerekek terhelhetőbbek lettek, munkabírásuk sokat fejlődött.

 

Feladathelyzet tartása az osztály többségénél jó, három tanulónál változó.A csoport mozgékonyabb és kissé hangosabb lett.

Két tanuló a közös feladatokban könnyebben bekapcsolódik, figyelmük ritkábban terelődik el. Néhány tanuló a közösségi szabályokat év eleje óta nehezen

tartja be.Három tanuló önértékelési problémákkal küzd.

Mozgáskoordinációs probléma kevesebb tanulónál jelentkezik, egyensúlyérzék problémája két tanulónak van. Az osztály finommotorikája év eleje óta sokat

fejlődött. Irásképük tetszetős, igényes lett. Írástempójuk jó, három tanulóét még fejleszteni kell. 

Olvasás területén 3 csoportra osztható a teljesítményük. Három tanuló olvasása biztosabb lett, a betűtévesztés és a betűcsere kevésbé okoz gondot. Két tanuló

hangos olvasása kisebb mértékben javult. még lassú, és pontatlan.

 

 

 

 

 

 

Az osztályból három gyereknek gondot okoz a szövegértés. A tanulók szókincse gazdag.

Számfogalmuk pontos, a műveleteket gyorsabb tempóban oldják meg, mint tanév elején.

Logikai gondolkodásuk igen sokat fejlődött. Rövid távú memóriájuk sokat fejlődött, a hosszú távú memóriájuk a többségnek megfelelő, négy tanulóé

fejlesztésre szorul.

 

Baliné Pálfi Ágnes és Juhász Erika

 

3. osztály

 

Tantárgyi eredményeik alapján javuló teljesítményeket tapasztaltam. A tavaly év végi átlagokhoz képest 2 - 4 tizedes javulás történt.

 A feladatok elvégzése során figyelmesebbek, alaposabbak. A feladatok kivitelezése során kitartóbbak, érdeklődőbbek. Egyre több tanuló igyekszik minél több

feladatot önállóan végrehajtani. Bátrabban megnyilvánulnak, mondják el véleményüket, észrevételüket. Gondolataikat összefüggőbben fogalmazzák meg

( szóban ).

  Figyelmük hosszabb ideig fenntartható, így feladattartásuk is tartósabbnak mondható. Év elejéhez képest munkatempójuk is jó irányba fejlődött. A feladatok

elvégzése gyorsabb ütemű, ami ugyan a külalak romlását eredményezi, de az egyénileg készített írásbeli munkák kivitelezésére nagy gondot fordítanak.

A kezdeti nehézségek ellenére a memoriterek megtanulása kevesebb időt vesz igénybe és kisebb problémát jelent számukra.

Mozgásuk is összerendezettebbé vált, és egyensúlyérzékük is fejlődött.

Igyekszenek a felállított szabályokat betartani és betartatni.

 

Mozgásfejlesztés 4. osztály


Az osztály összetételéből adódóan nagyon fontosnak tartottam a gyerekek tornán való részvételét. 9 főből 5fő BTMN-es és 1 fő SNI-s. A szülők hozzájárultak

a gyerekek tornán való részvételéhez, de a jelentőségét nem értették meg. Ahelyett hogy bíztatták volna őket a gyakorlatsor pontos elvégzésére, elbagatelizálták

annak fontosságát. A gyerekek hozzáállása is hasonló lett. Nem szívesen végezték, reggelente inkább elbújtak vagy szándékosan később érkeztek, csak hogy ne

kelljen tornázniuk.

Bár a tanulók egy része bejárt a tornára, de nem pontosan végezte el a feladatokat. Így hát az nem hozta meg a kellő eredményt.

Tanulmányi munkájukban nem volt észlelhető javulás.

 

Tajti Andrea /osztályfőnök/

 

 

Iskolánk kis létszámú. Mindent megteszünk, hogy megtartsuk és növeljük az itt tanuló gyermekek létszámát.

  

Az eltelt 15 hónap alatt rendszeresen végeztük a tornát. Tanulmányi eredmények javulását, a torna hatékonyságát tapasztalva pedagógusaink szemlélet módja is

sokat változott. Az eltelt idő alatt megismert mozgásokat, beszédfejlesztő és artikulációs gyakorlatokat beépítik a tanóráikba. A szülők visszajelzései is az,

hogy otthon is érzékelik a változást gyermekeiknél a tanuláshoz való pozitív hozzáállásban, figyelemben, teljesítményben. 

A 15 hónap alatt a fejlesztő tornában résztvevők, érintettek észrevétlenül is sokat nyertek, mert fejlődött kitartásuk, szokásrendszerük ezáltal egészségfejlesztő

szemléletmódjuk, képességeik (szociális, figyelem, gondolkodás, emlékezet, mozgáskoordináció……..)

 

A fejlesztő torna által tanulóink tanulmányi teljesítménye egyéni képességeikhez mérten sokat fejlődött. Többen vesznek részt levelező versenyen, pályázatokon, iskolai, kistérségi, megyei versenyeken.

Köszönöm Kulcsár Mihályné Pannikának és Kulcsár Mihálynak a segítő, önzetlen, támogató munkáját, biztatását. Pannika szakmai tudását örömmel osztotta meg pedagógusokkal, szülőkkel, ha kellett egyénileg foglalkozott egyéni bánásmódot igénylő gyerekek problémáival utat mutatva pedagógusnak, szülőnek. Nem tapasztaltam ilyen fajta önzetlenséget, szakma iránti odaadást a pályámon eltöltött 36 év alatt. Nagyon nagy és maradandó értéket adtál iskolánknak, az itt tanuló és dolgozó embereknek. Remélem, hogy sokan vigyáznak erre az értékre, és tovább építik, alakítják.

 

Továbbiakban is kérjük, hogy a 2017. szeptemberében kezdő csoportjaink (1. osztály és óvodai ) mozgásfejlesztését, szakmai irányítását vezesse, hogy együtt segíthessünk tanulóinknak.

Pálmonostora, 2017. 07. 29.

 

 

 

 

 

Bázis iskoláink
Szülők számára
OKTATÁSI NAPTÁR
Társoldalak
Könyvajánló
Könyvrendelés
Minősítő vizsga
Jelentkezés tanfolyamokra
Rólunk
Webáruház
Hírlevél feliratkozás

Tanulásinehézségek.hu - 2010